Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 6.165.960 51,38% 30/06/2022
Công ty TNHH Quản lý đầu tư AP Alpha 883.680 7,36% 29/07/2020
Hoàng Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 599.640 5,00% 30/06/2022
Đồng Quang Lực 113.340 0,94% 30/06/2022
Phạm Trần Thư Nga 86.600 0,72% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng 62.760 0,52% 31/12/2021
Lê Thị Minh Hiếu 56.040 0,47% 30/06/2022
Lê Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT 45.600 0,38% 30/06/2022
Tăng Thị Hồng Hạnh 44.160 0,37% 30/06/2022
Nguyễn Quang Anh 32.400 0,27% 30/06/2022
Phạm Văn Tài 27.100 0,23% 31/12/2018
Lê Bá Chức Phó Giám đốc 18.840 0,16% 30/06/2022
Lê Huy Hoàng 16.440 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hậu 10.100 0,08% 31/12/2018
Trần Việt Cường 10.000 0,08% 31/12/2018
Phạm Trung Hợp Trưởng ban kiếm soát 8.880 0,07% 30/06/2022
Phạm Mạnh Tiến Phó Giám đốc 7.920 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tập 5.700 0,05% 31/12/2018
Phan Thị Hằng 5.400 0,05% 30/06/2022
Trần Quang Khải Tổng giám đốc 4.920 0,04% 30/06/2022