Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đào Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT 7.090.011 27,75% 27/06/2022
Huỳnh Thị Mai Dung 4.234.155 16,57% 27/06/2022
Asean Small Cap Fund 2.546.122 9,96% 27/06/2022
Đào Thu Thủy Phó Tổng giám đốc 1.191.419 4,66% 30/06/2022
Trần Văn Năm 881.700 3,45% 30/06/2022
Asean Deep Value Fund 453.455 2,11% 11/12/2018
Nguyễn Thị Hồng Cúc 428.000 1,99% 01/11/2018
Đoàn Văn Tuấn Tổng giám đốc 307.807 1,20% 30/06/2022
Đinh Thị Minh Hằng Phó Tổng giám đốc 290.599 1,14% 30/06/2022
Nguyễn Đỗ Đức Lâm 170.000 0,67% 30/06/2022
Hán Công Khanh Trưởng ban kiếm soát 86.949 0,34% 30/06/2022
Đinh Thị Ngọc Minh 17.816 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Lân 17.816 0,07% 30/06/2022
Đinh Văn Nghiệp 17.816 0,07% 30/06/2022
David Peter O'Neil 17.231 0,08% 11/12/2018
Nguyễn Đỗ Lăng Phó Chủ tịch HĐQT 16.917 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc 13.611 0,05% 30/06/2022
Trần Trọng Đại Kế toán trưởng 11.309 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 10.412 0,05% 31/12/2021
Lại Hồng Thanh 9.500 0,04% 30/06/2018