Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Cotana 0 0,00% 04/06/2014
CTCP Tư vấn đầu tư và Thương mại Cotana 0 0,00% 04/12/2014
Sato Mitsuo 0 0,00% 31/12/2013
America LLC 0 0,00% 31/12/2013