Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Châu Trần Minh Khôi Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 10/12/2022
CTCP Tư vấn đầu tư và Thương mại Cotana 0 0,00% 04/12/2014
Nguyễn Thái Bình 0 0,00% 31/12/2017
Trần Hoàng Hiệp 0 0,00% 31/12/2014