Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.097.932.535 64,46% 30/06/2022
MUFG Bank, Ltd 948.150.205 19,73% 31/12/2021
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. 124.865.943 3,35% 13/01/2020
International Finance Corporation 60.931.946 1,64% 13/01/2020
Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 42.734.749 1,15% 31/12/2019
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 809.578 0,02% 04/04/2022
Nguyễn Văn Thắng 216.108 0,01% 30/06/2018
Nguyễn Thị Thu Phương 119.514 0,00% 30/06/2021
Trần Thu Huyền Thành viên HĐQT 51.844 0,00% 30/06/2022
Lê Đức Thọ Đại diện công bố thông tin 37.527 0,00% 30/06/2021
Lê Như Hoa Phó Tổng giám đốc 35.741 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hải Hưng Kế toán trưởng 24.894 0,00% 30/06/2022
Lê Thanh Mai 22.210 0,00% 30/06/2022
Lê Duy Hải Phó Tổng giám đốc 20.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Bảo Thanh Vân Giám đốc tài chính 16.453 0,00% 30/06/2022
Trần Tiến Duy 12.898 0,00% 02/04/2021
Trần Thị Minh Vỹ 11.949 0,00% 30/06/2021
Phạm Thị Minh Tú 11.372 0,00% 26/11/2021
Phạm Thị Hồng Liên 8.031 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thái Chinh 5.695 0,00% 30/06/2018