Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Kim Xuân 18.314.805 23,21% 05/09/2019
CTCP Thăng Long Fundings 18.228.351 23,10% 27/01/2023
Lê Quang Bình 10.721.884 13,59% 05/09/2019
Lý Quốc Hùng Thành viên HĐQT 6.011.928 7,62% 27/01/2023
Chu Thị Hồng Hạnh Thành viên HĐQT 5.063.112 6,42% 30/06/2022
Ngô Thị Thu Lý Phó Tổng giám đốc 2.820.139 3,57% 27/01/2023
Phan Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT 1.177.603 1,49% 30/06/2022
Lý Thị Hồng Hạnh 46.708 0,06% 30/06/2022
Trần Khanh Thành viên HĐQT 29.941 0,04% 30/06/2022
Đỗ Thị Huệ 2.800 0,00% 30/06/2019
Đỗ Tường Hải Phó Tổng giám đốc 2.095 0,00% 30/06/2022
Lý Văn Khả Trưởng ban kiếm soát 239 0,00% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Đại Dương 0 0,00% 16/01/2012
Đỗ Quốc Việt Kế toán trưởng 0 0,00% 17/02/2016
Trần Anh Tú Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 17/02/2016
Đồng Thị Lan 0 0,00% 16/12/2015
Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp I.L.G 0 0,00% 14/08/2014
Nguyễn Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 20/11/2017
Đỗ Quang Thuận 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Hoàng Long 0 0,00% 02/02/2023