Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH An Hưng Tường 14.254.013 65,99% 14/08/2018
Đỗ Kim Long Kế toán trưởng 0 0,00% 10/05/2011
Nguyễn Văn Chánh 0 0,00% 12/07/2021
Nguyễn Bảo Giang Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/06/2018
Đinh Xuân Đức Tổng giám đốc 0 0,00% 14/08/2018
Huỳnh Trung Quang Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2013
Huỳnh Thị Quỳnh Thư 0 0,00% 03/01/2017
Nguyễn Xuân Bình 0 0,00% 10/05/2011
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 0 0,00% 31/12/2017
Ngô Hữu Phú Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 12/07/2021
Công ty TNHH Nhân Lạc 0 0,00% 07/06/2021
Nguyễn Duy Dũng 0 0,00% 12/07/2021
Trần Trọng Mạnh 0 0,00% 12/07/2021
Phạm Quý Giáp Thành viên HĐQT 0 0,00% 12/07/2021
Cù Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT 0 0,00% 12/07/2021
Lê Văn Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 12/07/2021
Hoàng Thị Thắm 0 0,00% 12/07/2021
Lâm Vĩnh Khương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 12/07/2021
Ngô Thị Kim Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 12/07/2021
Trương Thị Tuyết Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 12/07/2021