Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Văn Huyến Tổng giám đốc 1.731.715 57,72% 31/12/2022
Công ty TNHH Dược Hải Phòng 350.000 11,67% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hường Thành viên Ban kiểm soát 37.495 1,25% 31/12/2022
Vũ Phú Định Trưởng ban kiếm soát 28.884 0,96% 31/12/2022
Trần Đức Hạnh Chủ tịch HĐQT 15.000 0,50% 31/12/2022
Nguyễn Xuân Trường Thành viên Ban kiểm soát 4.829 0,16% 31/12/2022
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 626 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Văn Vẻ 0 0,00% 31/12/2017