Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT 4.309.620 3,47% 30/06/2022
CTCP United Holdings 1.000.000 1,64% 10/05/2018
Lâm Thị Thanh Bích 661.200 1,08% 31/12/2018
CTCP DRH Holdings 646.000 0,52% 31/12/2021
Ngô Đức Sơn Tổng giám đốc 600.000 0,48% 30/06/2022
Võ Diệp Cẩm Vân 454.950 0,75% 30/06/2020
Trương Thị Lan 454.950 0,75% 31/12/2019
Trần Hoàng Anh Thành viên HĐQT 400.000 0,32% 30/06/2022
Nguyễn Lâm Tùng 150.000 0,12% 30/06/2022
Lê Chí Hùng Việt 120.000 0,20% 31/12/2019
Võ Công Hoàng 100.000 0,16% 30/06/2020
Trần Ngọc Đính 100.000 0,16% 30/06/2020
Nguyễn Đăng Tùng 80.000 0,06% 30/06/2022
Phan Huy Cường 50.000 0,04% 30/06/2022
Phan Tấn Vinh 50.000 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Trung Nghĩa 50.000 0,08% 30/06/2020
Lê Thị Thuần Kế toán trưởng 20.000 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Trung Kiên 0 0,00% 01/10/2022
Lin Yin Huang 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Khánh Hòa 0 0,00% 28/09/2010