Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 6.024.600 40,16% 31/12/2021
AFC Vietnam Fund Ltd 1.070.200 7,13% 10/05/2022
Peter Eric Dennis 843.300 5,62% 31/12/2021
Lê Xuân Lương 835.000 5,57% 16/09/2022
Lê Thành Anh Tổng giám đốc 43.500 0,29% 31/12/2021
CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục 38.189 0,25% 04/07/2022
Trần Thị Như Hà 33.485 0,22% 30/06/2020
Võ Hồng Thắng 32.930 0,22% 30/06/2020
Vũ Bá Khánh 30.525 0,20% 30/06/2020
Dương Thị Việt Hà Thành viên HĐQT 22.200 0,15% 31/12/2021
Dương Thị Thanh Hương 16.650 0,11% 30/06/2020
Nguyễn Thúy Hạnh 11.640 0,08% 30/06/2020
Nguyễn Thanh Bình Kế toán trưởng 2.500 0,02% 31/12/2021
Đỗ Thị Phương 2.000 0,01% 31/03/2021
Nguyễn Duy Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Đức Thái 0 0,00% 27/09/2022
CTCP Chứng Khoán Bản Việt 0 0,00% 03/03/2011
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 0 0,00% 03/03/2011
CTCP Sách và Thiết bị Trường Học Thanh Hoá 0 0,00% 03/03/2011
Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022