Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Văn Hùng 4.079.270 43,45% 30/06/2022
UBND tỉnh Đắk Lắk 3.022.100 32,19% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dương Thành viên HĐQT 2.013.700 21,45% 30/06/2022
Nguyễn Phương Thơm 400.470 4,27% 15/01/2020
Huỳnh Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,01% 30/06/2022
Hoàng Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng 700 0,01% 30/06/2022
Vũ Thị Hồng Phượng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 25/03/2023
Đồng Hải Anh 0 0,00% 08/02/2022
Nguyễn Thị Phương Thơm 0 0,00% 25/03/2023
Nguyễn Phương Nam 0 0,00% 25/03/2023
Ngô Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 25/03/2023
Huỳnh Trọng Phước Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2022
Võ Duy Thanh 0 0,00% 31/12/2019
Trần Cư 0 0,00% 25/03/2023
Đồng Huy Sơn Phó Giám đốc 0 0,00% 25/03/2023
Trịnh Ngọc Nê 0 0,00% 25/03/2023
Nguyễn Văn Thuyết 0 0,00% 22/01/2020
Trịnh Ngọc Nam 0 0,00% 07/09/2020
Cao Văn Khương 0 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2022