Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 15.250.900 51,79% 31/12/2020
CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam 9.913.814 33,66% 31/12/2020
Huỳnh Thị Phượng Kế toán trưởng 7.500 0,03% 30/06/2022
Trần Anh Vũ 3.000 0,01% 31/12/2021
Trần Thị Đoàn Thu 1.600 0,01% 31/12/2021
Huỳnh Văn Phúc 400 0,00% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Nga Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Trần Thị Xuân Mai Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Quang Tâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Tô Phước Khải 0 0,00% 30/06/2017
Trịnh Ngọc Thuận 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Hạnh Phúc 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Lâm Vinh Huy 0 0,00% 04/10/2022
Đoàn Quang Long Tổng giám đốc 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thụy Hải Yến Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Ngọc Mai Trinh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Trần Thanh Điền 0 0,00% 04/10/2022
Trương Thị Ngọc Mão 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thành Vinh 0 0,00% 04/10/2022
Lê Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 04/10/2022