Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Khắc Hiển 659.000 4,99% 13/01/2022
Cao Minh Lãm 0 0,00% 11/07/2022
Nguyễn Văn Tiến 0 0,00% 11/07/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 28/09/2016
CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 0 0,00% 03/08/2021
Trần Quốc Nam 0 0,00% 26/05/2016
Nguyễn Thị Ánh Phượng 0 0,00% 28/07/2021
Đoàn Hồng Nho Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 11/07/2022
Huỳnh Thị Xuân Kiều Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 11/07/2022
Ngọ Văn Trị Thành viên HĐQT 0 0,00% 11/07/2022
Nguyễn Anthony 0 0,00% 11/07/2022
Trần Vũ Ngọc Tường 0 0,00% 11/07/2022
Phạm Thái Bình 0 0,00% 31/12/2013
Phạm Tấn An 0 0,00% 31/12/2013
Phạm Văn Dũng 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Xuân Lan 0 0,00% 31/12/2013
Lê Trường Sơn 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Vân Nga 0 0,00% 31/12/2013
Trang Hữu Nghĩa 0 0,00% 31/12/2012
Đặng Khánh Mỹ Phương 0 0,00% 31/12/2012