Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (CĐSL) 19.125.000 51,01% 31/12/2011
Công ty Cao su Phước Hòa (CĐSL) 5.700.000 15,20% 31/12/2011
Công ty Cao su Phú Riềng (CĐSL) 5.700.000 15,20% 31/12/2011
Phạm Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT 265.500 0,79% 10/08/2011
Lê Phi Hùng Thành viên HĐQT 148.000 0,44% 10/08/2011
Lê Thanh Tú Thành viên HĐQT 130.000 0,38% 10/08/2011
Đỗ Trung Hải Phó Giám đốc 66.000 0,20% 10/08/2011
Dương Văn Khen Thành viên Ban kiểm soát 55.000 0,16% 10/08/2011
Trần Thị Oanh Thành viên HĐQT 50.000 0,15% 10/08/2011
Phan Công Huê Kế toán trưởng 40.000 0,12% 10/08/2011
Trần Quang Hòa Phó Giám đốc 30.000 0,09% 10/08/2011
Hoàng Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát 20.000 0,06% 10/08/2011