Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 13.965.000 49,00% 31/12/2021
Đặng Quốc Tuấn 5.295.200 18,58% 15/05/2020
Lâm Tấn Kiệt 3.107.313 10,90% 15/05/2020
Trần Thanh Hưng Thành viên HĐQT 510.048 1,79% 31/12/2022
Võ Văn Sơn Phó Tổng giám đốc 103.719 0,36% 31/12/2022
Võ Anh Tú Thành viên HĐQT 22.087 0,08% 31/12/2022
Phan Thị Tú Trinh Kế toán trưởng 8.753 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Hoàng Thái Phó Tổng giám đốc 5.089 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Minh Đức Trưởng ban kiếm soát 4.478 0,02% 31/12/2022
Hoàng Anh Giao Tổng giám đốc 2.137 0,01% 31/12/2022
Đỗ Thị Thùy Linh 1.526 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Danh Thụ Thành viên HĐQT 203 0,00% 31/12/2022
Bùi Thống Nhất Thành viên Ban kiểm soát 101 0,00% 31/12/2022
Huỳnh Minh Anh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Phan Minh Hải Lăng Phó Giám đốc 0 0,00% 21/03/2023
CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T 0 0,00% 15/11/2019
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Thọ 0 0,00% 04/05/2016
Hoàng Ngọc Hưng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Trần Minh Khiêm 0 0,00% 04/05/2016