Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 4.570.800 51,00% 30/06/2022
Văn Phụng Hà 1.166.800 13,02% 06/04/2022
America LLC 438.600 4,89% 01/09/2020
Bùi Ngô Việt Cường Thành viên HĐQT 15.496 0,17% 06/09/2022
Nguyễn Thế Ước 10.000 0,11% 31/12/2019
Nguyễn Chiến Thắng 5.475 0,06% 16/01/2019
Vũ Thị Thu Huệ Trưởng ban kiếm soát 446 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Minh Chiến Thành viên HĐQT 16 0,00% 30/06/2022
Ngô Văn Thanh 0 0,00% 28/11/2017
Ngô Việt Hà 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Văn Quang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/10/2022
Bùi Văn Thành Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Thị Lệ Hằng Kế toán trưởng 0 0,00% 13/09/2022
Nguyễn Quang Vinh 0 0,00% 23/05/2018
Nguyễn Thị Hải Yến 0 0,00% 16/08/2018
Nguyễn Bá Hùng 0 0,00% 31/12/2017
Trần Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 08/10/2022
Phạm Thị Thu Mai Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/12/2017
Lê Minh Phong Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Lưu Kiên 0 0,00% 08/10/2022