Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 217.300 21,73% 31/12/2021
Trần Thị Thu Hằng 153.000 15,30% 23/12/2021
Đặng Trần Bảo Tín Thành viên HĐQT 103.020 10,30% 30/06/2022
Phạm Lê Tú Uyên 102.000 10,20% 23/12/2021
Đặng Hồng Thi 49.980 5,00% 30/06/2022
Doãn Hữu Đoàn Thành viên HĐQT 42.075 4,21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hữu Thành viên HĐQT 42.075 4,21% 30/06/2022
Nguyễn Bích Ngọc Trưởng ban kiếm soát 17.850 1,79% 30/06/2022
Trần Nhật Tân 5.000 0,50% 30/06/2022
Trần Văn Thắng 3.500 0,35% 31/12/2018
Trần Trọng Tiến Phó Giám đốc 3.000 0,30% 30/06/2022
Lê Quang Dũng Kế toán trưởng 2.243 0,22% 30/06/2022
Nguyễn Nam Phóng 1.000 0,10% 31/12/2018
America LLC 100 0,01% 28/04/2021
Phạm Quỳnh 0 0,00% 31/01/2023
Vũ Bá Sơn 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Văn Tư 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Lệ Thủy 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Thu Vân 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Công Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/01/2023