Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 5.876.280 46,64% 31/12/2020
Công ty TNHH Quốc tế DP 1.001.100 7,95% 31/12/2020
CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 679.280 5,39% 31/12/2020
CTCP khoáng sản Đông Dương 400.000 3,17% 31/12/2018
Phạm Thành Đô Chủ tịch HĐQT 399.800 3,17% 31/12/2021
Trịnh Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT 245.200 1,95% 31/12/2021
Phạm Văn Hội 132.000 1,05% 31/12/2021
Đỗ Khắc Hùng Thành viên HĐQT 78.000 0,62% 31/12/2021
Nguyễn Trung Hiếu Thành viên HĐQT 70.000 0,56% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thoại 70.000 0,56% 31/12/2021
Nguyễn Thảo Hiền 66.000 0,52% 31/12/2021
Đào Xuân Tuất 56.600 0,45% 12/09/2022
Ma Ngọc Tiến 40.800 0,32% 31/12/2021
Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc 40.400 0,32% 31/12/2021
Tạ Hồng Thăng Thành viên HĐQT 32.400 0,26% 31/12/2021
Vũ Thị Vui 10.900 0,09% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Dũng 10.000 0,08% 31/12/2021
Đỗ Thu Hà 2.000 0,02% 31/12/2021
Phan Thị Hồng 400 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Trọng Thành viên Ban kiểm soát 200 0,00% 31/12/2021