Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty 28 1.066.400 53,32% 31/12/2019
Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 100.000 5,00% 31/12/2019
Nguyễn Văn Tuấn 55.600 2,78% 31/05/2021
Lê Văn Võ Thành Thành viên Ban kiểm soát 7.900 0,40% 31/12/2019
Tăng Hùng Kế toán trưởng 0 0,00% 03/06/2021
Lữ Công Thinh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/06/2021
Lê Đức Khiêm Tổng giám đốc 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Việt Phong Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 03/06/2021
Hoàng Thanh Tân 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Văn Kiên 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Đình Luân 0 0,00% 03/06/2021
Trần Thị Mỹ 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/06/2021
Hồ Anh Thứ 0 0,00% 03/06/2021
Bùi Văn Bắc 0 0,00% 03/06/2021
Nguyễn Thanh Định 0 0,00% 31/12/2017
Trần Kim Quynh 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Sĩ Nam 0 0,00% 03/06/2021