Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 73.352.196 91,62% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Linh Phó Tổng giám đốc 7.400 0,01% 30/06/2022
Đỗ Văn Hoan Chủ tịch HĐQT 7.300 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Viết Hiệp Tổng giám đốc 6.100 0,01% 30/06/2022
Hồ Minh Châu 4.900 0,01% 31/12/2017
Phan Thị Liên Hương 4.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Tú Anh Trưởng ban kiếm soát 4.000 0,01% 30/06/2022
Phan Huy Giang 3.500 0,00% 31/12/2017
Lê Minh Tuấn Thành viên HĐQT 3.400 0,00% 30/06/2022
Phùng Thị Lý Hà 3.000 0,00% 30/06/2022
Vương Khả Sơn 2.500 0,00% 30/06/2021
Lê Trần Hùng Thành viên Ban kiểm soát 1.400 0,00% 30/06/2022
Vương Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,00% 30/06/2022
Lương Văn Chiến Kế toán trưởng 50 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Hiệp Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Trần Thế Hùng 0 0,00% 03/10/2022
Tạ Văn Thanh 0 0,00% 03/10/2022
Trần Văn Nam Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 03/10/2022
Trần Quốc Đạt 0 0,00% 24/06/2016
Nguyễn Phú Cường 0 0,00% 24/06/2016