Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lã Giang Trung Thành viên HĐQT 4.782.250 60,74% 30/06/2022
Trần Phương Dung Thành viên HĐQT 714.400 9,07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Nha 389.191 4,94% 30/06/2022
Chu Ngọc Thắng 364.677 4,63% 30/06/2022
Nguyễn Bá Hưng 355.052 4,51% 24/10/2018
Phạm Thế Hiển 278.895 3,54% 24/10/2018
Nguyễn Tuấn Đạt 251.600 3,20% 24/10/2018
Nguyễn Thy Phước 234.200 2,97% 24/10/2018
Đào Gia Hưng 222.800 2,83% 21/11/2018
Trần Thịnh Thành 179.400 2,28% 24/10/2018
Lã Trung Hiếu 148.446 1,89% 30/06/2022
Trần Thị Minh Hạnh 146.008 1,85% 24/10/2018
Nguyễn Thị Hồng Hậu 130.500 1,66% 02/08/2018
Vũ Hoàng Anh 103.925 1,32% 24/10/2018
Mai Việt Cường 74.995 0,95% 24/10/2018
Nguyễn Quang Tâm 50.000 0,64% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hồng Phương 22.000 0,28% 30/01/2018
Trần Thị Hiền 10.481 0,13% 31/12/2019
Đỗ Thị Ngọc 500 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Sơn 300 0,00% 30/06/2022