Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 304.106.848 79,69% 30/06/2022
Nguyễn Văn Chuyền Thành viên HĐQT 10.630.000 2,79% 30/06/2022
Thanachart Securities Public Company Ltd 5.573.466 1,46% 31/12/2019
CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế 5.237.946 1,37% 31/12/2019
Phatra Capital Public Company Ltd 5.137.370 1,35% 31/12/2019
Tundra Vietnam Fund 2.513.804 0,66% 31/12/2019
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 2.349.470 0,62% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 2.260.061 0,59% 31/12/2019
Prevoir Renaissance Vietnam 1.170.000 0,31% 31/12/2019
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hàng đầu VCBF 1.017.890 0,27% 31/12/2019
Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn 807.210 0,21% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 645.145 0,17% 31/12/2019
Phạm Kiến Phương Phó Tổng giám đốc 171.600 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT 4.260 0,00% 30/06/2022
Trung Việt Thủy 4.020 0,00% 30/06/2022
Tạ Thị Kim Oanh 3.931 0,00% 30/06/2019
Trần Thị Bích Thủy Thành viên Ban kiểm soát 3.924 0,00% 30/06/2022
Mai Văn Yên 3.696 0,00% 30/06/2019
Võ Văn Vân Đại diện công bố thông tin 3.628 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Văn Lợi 3.600 0,00% 30/06/2022