Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh 22.317.186 25,04% 30/06/2022
CTCP Hưng Thịnh Investment 21.424.500 24,04% 30/06/2022
Nguyễn Đình Trung Chủ tịch HĐQT 14.997.150 16,83% 30/06/2022
Trương Văn Việt Phó Chủ tịch HĐQT 5.059.957 5,68% 02/08/2022
America LLC 3.020.148 4,07% 06/12/2021
Trần Tựu 1.549.438 4,69% 09/10/2019
Trần Tiến Thanh Tổng giám đốc 266.800 0,30% 02/08/2022
Nguyễn Anh Dũng 160.682 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Văn Cường 148.780 0,30% 30/06/2021
Lê Hồng Việt 148.780 0,30% 30/06/2021
Nguyễn Thế Hùng 107.121 0,12% 30/06/2022
Đỗ Anh Tú 100.000 0,30% 31/12/2019
Phan Thị Hà 61.878 0,07% 30/06/2022
Huỳnh Thanh Thùy 9.830 0,03% 15/10/2018
Nguyễn Văn Bằng 7.509 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Chân Tâm 7.000 0,02% 15/10/2018
Trần Hà Tuyên 6.470 0,02% 15/10/2018
Thiệu Lê Bình Thành viên HĐQT 5.690 0,01% 30/06/2022
Huỳnh Thanh Thi 10 0,00% 31/12/2021
Ngô Huy Hiệu Phó Tổng giám đốc 5 0,00% 31/12/2021