Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 1.440.000 36,00% 31/12/2021
CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An 296.700 7,42% 14/09/2022
Trần Gia Hưng Chủ tịch HĐQT 102.179 2,55% 31/12/2021
Đinh Văn Viện Thành viên HĐQT 75.234 1,88% 31/12/2021
Vũ Khắc Đáp Thành viên HĐQT 36.027 0,90% 31/12/2021
Ngô Tuyết Minh 32.386 0,81% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Cường 4.000 0,10% 31/12/2021
Vũ Thị Hà 3.132 0,08% 31/12/2021
Đinh Viết Thường Thành viên Ban kiểm soát 400 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Anh Dương 262 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Nhất Tuấn Tổng giám đốc 0 0,00% 03/10/2022
Mai Danh Lâm 0 0,00% 31/12/2015
Mai Danh Thường 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Chí Nguyễn 0 0,00% 03/10/2022
Đặng Xuân Lân 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Kim Chi 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Vinh Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Đinh Văn Tứ 0 0,00% 03/10/2022
Đào Ngọc Trình 0 0,00% 03/10/2022
Võ Kiên Giang 0 0,00% 31/12/2015