Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 10.117.108 31,43% 31/12/2021
Đặng Anh Dũng 1.266.532 3,94% 30/06/2022
Nguyễn Trí Dũng 724.930 2,25% 31/12/2021
Tô Hoài Văn Phó Tổng giám đốc 534.239 1,66% 30/06/2022
Hoàng Anh Lộc Chủ tịch HĐQT 487.304 1,51% 31/12/2021
Lê Thanh Sơn Phó Tổng giám đốc 441.676 1,37% 30/06/2022
Nguyễn Thành Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 353.742 1,10% 30/06/2022
Lâm Nhị Hà 306.420 0,95% 31/12/2021
Lê Lưu Ngân 285.000 0,89% 30/06/2022
Nguyễn Thế Thịnh Thành viên HĐQT 282.232 0,88% 31/12/2021
Hoàng Kim Phượng 217.536 0,68% 30/06/2022
Phạm Văn Hạnh 185.300 0,58% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng 124.090 0,39% 30/06/2022
Hà Thanh Hải Tổng giám đốc 119.174 0,37% 31/12/2021
Lê Thị Hà Bình 99.040 0,31% 31/12/2020
Hoàng Anh Thư 97.804 0,30% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy 74.926 0,23% 31/12/2021
Phạm Văn Phùng 57.806 0,18% 31/12/2021
Tô Linh Lan 43.552 0,14% 30/06/2022
Tô Hạnh Trinh 43.160 0,13% 30/06/2022