Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 4.150.869 51,89% 31/12/2021
Đinh Huy Chiến 1.162.857 14,54% 31/12/2017
Nguyễn Tiến Hảo Phó Giám đốc 1.600 0,02% 30/06/2022
Nông Thị Mùi 0 0,00% 30/04/2015
Lý Xuân Tuyên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Cung Lê Hoàng Kế toán trưởng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thanh Long Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/10/2022
Hà Ngọc Bình Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Đặng Giang Nam Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Đặng Văn Lâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Hợp tác xã Công Nghiệp và Vận tải Chiến Công 0 0,00% 31/12/2015
Đàm Nông Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Trần Văn Chưởng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Đỗ Hữu Chiêm Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Phạm Minh Tuấn (A) 0 0,00% 03/10/2022
Nông Minh Huyễn 0 0,00% 26/05/2016
Mai Hạnh Duyến 0 0,00% 26/05/2016
Nguyễn Khắc Hải 0 0,00% 22/06/2016
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0,00% 03/10/2022
Đàm Trung Kỳ Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2015