Tải về báo cáo tài chính KCB

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012