Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Kỳ 1.190.370 14,34% 30/06/2022
CTCP Đầu tư công nghiệp nặng Việt Hải 1.104.656 13,31% 31/12/2020
Vũ Khắc Nhiềm 698.529 8,42% 31/12/2020
Hoàng Sỹ Khang 698.529 8,42% 31/12/2020
Trần Xuân Trường Thành viên HĐQT 654.983 7,89% 30/06/2022
Hoàng Trung Kiên 519.835 6,26% 31/12/2020
Vũ Kế Chương Chủ tịch HĐQT 374.506 4,51% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Hóa Phó Tổng giám đốc 104.144 1,26% 31/12/2019
Vũ Thị Ngà Thành viên Ban kiểm soát 55.364 0,67% 30/06/2022
Nguyễn Đức Cường 20.000 0,24% 31/12/2019
Trương Đức Thành Thành viên HĐQT 15.000 0,18% 30/06/2022
Lê Thị Minh Thành viên HĐQT 14.297 0,17% 30/06/2022
Vũ Xuân Dũng Thành viên HĐQT 11.865 0,14% 30/06/2022
Đỗ Tiến Thành 10.000 0,12% 31/12/2018
Trịnh Ngọc Tú 5.000 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung 2.365 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Đạt 1.165 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Giám Hiệu Phó Tổng giám đốc 381 0,00% 30/06/2022
Lê Cao Bằng 0 0,00% 31/12/2011
Vũ Thị Thùy Trang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022