Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Licogi - CTCP 2.563.566 51,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vinh 842.903 16,77% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hoàng Vân 548.198 10,91% 30/06/2022
Đào Duy Hiền Tổng giám đốc 71.140 1,42% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thành Phó Tổng giám đốc 52.644 1,05% 31/12/2021
Đào Hồng Khánh Thành viên HĐQT 20.877 0,42% 30/06/2022
Dương Bình Sản 2.397 0,05% 19/07/2019
Nguyễn Văn Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Bùi Mạnh Hà 0 0,00% 31/12/2017
Lê Thị Nái 0 0,00% 10/04/2017
Nguyễn Văn Cửu 0 0,00% 31/12/2017
Mai Văn Hướng 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Anh Dũng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 08/12/2022
Vũ Nguyên Vũ Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
Ưng Thị Bích Thủy 0 0,00% 08/12/2022
Phạm Mạnh Dũng Kế toán trưởng 0 0,00% 08/12/2022
Trần Thị Ngọc Huyền 0 0,00% 14/02/2019
Nguyễn Đức Tiến 0 0,00% 13/01/2020
Phan Thanh Hải 0 0,00% 08/12/2022
Hoàng Như Thái Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/12/2022