Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch HĐQT 8.998.880 15,65% 31/12/2021
CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG 5.460.000 9,49% 31/12/2021
La Mỹ Phượng 3.803.220 6,61% 06/12/2021
Phan Hải Hà 2.855.240 4,96% 15/11/2021
Đào Thùy Linh 2.650.140 4,61% 24/03/2022
Nguyễn Văn Dũng 2.500.097 4,35% 17/01/2022
Smit Cheancharadpong 1.954.400 3,40% 24/09/2021
Nguyễn Xuân Phương 308.170 0,54% 31/12/2021
Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi 302.300 0,53% 31/12/2021
Mai Minh Huy 84.900 0,15% 18/05/2021
Công đoàn CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 80.000 0,14% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Nam 27.320 0,05% 30/06/2020
Nguyễn Văn Huyên Thành viên HĐQT 26.400 0,05% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Hưng Tổng giám đốc 18.000 0,03% 31/12/2021
Nguyễn Minh Thành 15.000 0,03% 31/12/2021
Trần Hải Anh Thành viên HĐQT 5.600 0,01% 31/12/2021
Hoàng Thị Kim Anh Thành viên Ban kiểm soát 40 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Trọng Nghĩa 0 0,00% 30/03/2012
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 31/12/2013
Trần Ngọc Chiến Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/03/2023