Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 2.810.808 25,70% 31/12/2019
Bùi Thế Kích Chủ tịch HĐQT 2.354.682 21,53% 31/12/2019
Nguyễn Khắc Biểu 647.033 5,92% 31/12/2019
Nguyễn Thị Bích Lan 609.298 5,57% 05/04/2018
Nguyễn Thị Thanh 565.125 5,17% 05/04/2018
Vũ Minh Hoàng 548.548 5,02% 05/04/2018
Vũ Đức Dũng Thành viên HĐQT 509.515 4,66% 31/12/2019
Bùi Thế Hiệp Kế toán trưởng 345.875 3,16% 16/07/2020
Vũ Đình Ngọc 337.879 3,09% 09/12/2020
Phạm Hữu Úy Thành viên Ban kiểm soát 248.853 2,28% 05/04/2018
Vũ Lan Thương Thành viên Ban kiểm soát 173.682 1,59% 31/12/2019
Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên HĐQT 125.506 1,15% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Hoài Thành viên HĐQT 92.163 0,84% 31/12/2019
Phạm Xuân Tâm 0 0,00% 26/11/2019
Nguyễn Thị Mỹ Lợi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/03/2021
Bùi Ngọc Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/03/2021
Trần Văn Khang 0 0,00% 02/03/2021