Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tầm nhìn Masan 949.597.153 86,39% 31/12/2020
Mitsubishi Materials Corporation 109.915.542 10,00% 14/01/2021
Craig Richard Bradshaw Tổng giám đốc 1.143.384 0,10% 30/06/2022
Nguyễn Thiều Nam Phó Chủ tịch HĐQT 982.142 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Quỳnh Lâm 86.625 0,01% 31/12/2020
Jonathan David Fiorello 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thu Hiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
MRC Ltd 0 0,00% 28/12/2016
Nguyễn Thị Thanh Mai Kế toán trưởng 0 0,00% 07/10/2022
Mai Thị Kim Dung 0 0,00% 07/10/2022
Nikhil Kamran 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Đăng Quang 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Huy Tuấn Giám đốc tài chính 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Hải Yến 0 0,00% 20/05/2016
Dominic John Heaton 0 0,00% 31/12/2016
Penm III Germany GmbH & Co. KG 0 0,00% 26/12/2017
Danny Le Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Wayne Frank Apted 0 0,00% 07/10/2022
Tung Hoang Nguyen 0 0,00% 07/10/2022
Đặng Ngọc Cả 0 0,00% 07/10/2022