Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đặng Quốc Chính Chủ tịch HĐQT 814.700 40,74% 30/06/2016
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 600.000 30,00% 28/11/2018
Đặng Trọng Ngôn Thành viên HĐQT 208.510 10,43% 30/06/2016
Lê Thị Chiến Thắng 127.640 6,38% 30/06/2016
Nguyễn Minh Phương Giám đốc 71.900 3,60% 31/12/2018
Đặng Minh Hải Thành viên HĐQT 230 0,01% 28/11/2018
Trương Thuần Phú Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2019
Lê Vũ Đắc Bình Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 27/11/2019
Trần Thị Ngọc Bích Kế toán trưởng 0 0,00% 27/11/2019
Trương Như Phẩm Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2019
Thái Trần Vũ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2019
Nguyễn Võ Lê Huy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/11/2019
Trần Thanh Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2019
Phạm Thị Phương Lan 0 0,00% 27/11/2019