Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Cấp nước Đồng Nai 5.243.736 52,44% 31/12/2022
America LLC 1.467.405 14,67% 31/12/2021
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa 382.465 3,82% 31/12/2020
Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên Ban kiểm soát 166.600 1,67% 31/12/2022
Trần Đình Như Nguyện 66.600 0,67% 31/12/2022
Nguyễn Viết Hưng Thành viên HĐQT 60.000 0,60% 31/12/2022
Nguyễn Anh Tuấn 60.000 0,60% 31/12/2020
Ngô Dương Đại Tổng giám đốc 30.000 0,30% 31/12/2022
Nguyễn Lương Thắng Phó Tổng giám đốc 20.000 0,20% 31/12/2022
Trần Văn Thùy Thành viên HĐQT 1.600 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Chí Quốc 0 0,00% 22/03/2023
Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 0 0,00% 31/12/2013
Công đoàn CTCP Cấp nước Nhơn Trạch 0 0,00% 31/12/2016
Võ Quang Hồng 0 0,00% 31/12/2017
Phùng Thị Thu Giang 0 0,00% 31/12/2015
Đặng Thị Tâm 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Cao Hà 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Văn Hồng 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Bá Hải Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Ngọc Hiển 0 0,00% 22/03/2023