Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 302.641.377 92,56% 31/12/2021
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 538.000 0,16% 30/06/2021
Trần Thị Thanh Hải Kế toán trưởng 12.000 0,00% 22/09/2021
Chu Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc 11.800 0,00% 29/12/2021
Nhâm Thị Thanh Hằng 10.900 0,00% 18/10/2021
Nguyễn Tường Anh Tổng giám đốc 3.900 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Văn Hòa 3.600 0,00% 18/10/2021
Đào Thị Phương Lan 1.500 0,00% 30/06/2021
Hà Vũ Hào Phó Tổng giám đốc 1.200 0,00% 30/06/2021
Ngô Thị Luyên 1.000 0,00% 30/06/2021
Cao Thị Hương Giang 0 0,00% 20/07/2016
Cao Thị Thanh Vân 0 0,00% 20/07/2016
Đào Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 14/05/2021
Chu Tấn Đạt 0 0,00% 08/10/2022
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0 0,00% 30/12/2015
Trần Văn Hoàn 0 0,00% 06/07/2021
Nguyễn Huy Kỳ 0 0,00% 06/07/2021
Nguyễn Thị Hằng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/10/2022
Đỗ Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/10/2022
Lê Minh Hải 0 0,00% 08/10/2022