Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thanh Hằng 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Thị Nguyệt Nga 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Quỳnh Mai 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Ngọc Triều Dương 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Quốc Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 17/05/2017
CTCP Phúc Thành Việt Nam 0 0,00% 13/06/2016
CTCP Siêu Chung Kỳ 0 0,00% 15/06/2016
Vũ Hoàng Phương 0 0,00% 03/12/2022
Trần Ngọc Lâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia 0 0,00% 08/03/2016
Phạm Trung Thực 0 0,00% 03/12/2022
Nhan Thu Huyền Kế toán trưởng 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Tiến Đạt 0 0,00% 03/12/2022
Ngô Văn Khởi Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Phan Quốc Vinh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 15/06/2016
Trịnh Đại 0 0,00% 06/07/2016
Bùi Vĩnh Long 0 0,00% 30/06/2016