Tải về báo cáo tài chính PID

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Bản cáo bạch T7/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012