Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex 11.802.027 51,22% 27/09/2021
Ngô Anh Dũng Thành viên HĐQT 2.489.744 10,80% 30/06/2022
Phan Văn Kỳ 1.162.679 5,05% 30/06/2022
Phạm Ngọc Sinh Thành viên Ban kiểm soát 524.842 2,28% 30/06/2022
Phan Anh Đức Thành viên HĐQT 104.617 0,45% 30/06/2022
Đặng Thị Xuân Hương Tổng giám đốc 87.000 0,38% 30/06/2022
Đàm Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 77.235 0,34% 30/06/2022
Đỗ Văn Long Chủ tịch HĐQT 76.437 0,33% 30/06/2022
Trương Thị Yến Nga 50.000 0,22% 30/06/2022
Phan Công Trung 40.000 0,17% 30/06/2022
Phạm Việt Khoa 40.000 0,26% 30/06/2019
Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng 37.400 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT 27.433 0,12% 30/06/2022
Bùi Hoàng Hào 25.000 0,16% 31/12/2019
Phạm Văn Toản Phó Tổng giám đốc 22.000 0,09% 30/06/2022
Trần Văn Trọng Thành viên Ban kiểm soát 20.000 0,09% 30/06/2022
Phan Văn Thạch 15.045 0,07% 31/12/2021
Đinh Kim Oanh 35 0,00% 30/06/2022
Phan Văn Cầu 0 0,00% 31/12/2017
Đặng Quang Tuấn 0 0,00% 30/09/2022