Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 918.000 51,00% 30/06/2022
Trần Thị Kim Lan 27.250 1,51% 30/06/2022
Lý Chí Đức 21.650 1,20% 31/12/2020
Nguyễn Đắc Thọ Thành viên HĐQT 20.550 1,14% 30/06/2022
Đoàn Minh Đôn Phó Chủ tịch HĐQT 12.950 0,72% 30/06/2022
Nguyễn Kỳ Quan 5.800 0,32% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 5.150 0,29% 30/06/2022
Đỗ Đức Hiếu 5.050 0,28% 30/06/2022
Trần Văn Tình Phó Tổng giám đốc 4.950 0,28% 30/06/2022
Đỗ Thanh Hải Thành viên Ban kiểm soát 4.700 0,26% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Liễu 3.500 0,19% 31/12/2020
Lê Thanh Hương Phó Tổng giám đốc 1.500 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng 400 0,02% 30/06/2022
Trần Thúy Ngân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 08/02/2023
Nguyễn Văn Tấn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/02/2023
Phạm Ngọc Ninh 0 0,00% 08/02/2023
Đỗ Hoài Phong 0 0,00% 08/02/2023
Phan Thị Thanh Sâm 0 0,00% 08/02/2023
Ngô Xuân Trường Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 08/02/2023
Phan Thắng Tổng giám đốc 0 0,00% 08/02/2023