Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 33.980.700 84,95% 31/12/2021
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 4.000.000 10,00% 31/12/2021
Vũ Công Thành 50.000 0,13% 31/12/2021
Lê Toàn Thắng Phó Giám đốc 50.000 0,13% 30/06/2022
Nguyễn Văn Điệp 50.000 0,13% 31/12/2020
Nguyễn Ngọc Trường 40.000 0,10% 31/12/2019
Phạm Thế Phong 20.000 0,05% 31/12/2021
Nguyễn Quang Hoàn 16.200 0,04% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Bình 15.000 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Văn Dương Phó Giám đốc 10.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Minh Ngọc 8.000 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Tiên Phong Chủ tịch HĐQT 4.000 0,01% 30/06/2022
Vũ Chi Viện 0 0,00% 25/01/2021
Nguyễn Văn Bảo 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Trần Thị Minh Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Đức Thiện Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Đình Cao Sơn Phó Giám đốc 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Trần Ngọc Chương 0 0,00% 27/09/2022