Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 166.391.896 51,00% 30/06/2022
Công ty TNHH Năng lượng REE 77.396.260 23,72% 30/12/2020
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 28.724.630 8,80% 28/01/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 5.621.946 1,72% 31/12/2021
Phạm Văn Thư 90.050 0,03% 31/12/2019
Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc 75.810 0,02% 31/12/2021
Đinh Thị Thảo 21.705 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Chi 20.000 0,01% 30/06/2021
Đào Thị Tuyết Chinh 9.000 0,00% 30/06/2022
Lê Thế Sơn 7.140 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Hải Tổng giám đốc 7.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Quang Huy 4.500 0,00% 30/06/2021
Đinh Thị Diễm Quỳnh Kế toán trưởng 3.000 0,00% 30/06/2022
Vũ Xuân Dũng Thành viên HĐQT 1.850 0,00% 30/06/2021
Vũ Xuân Cường 1.850 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Gia Hùng 1.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thủy 15 0,00% 31/12/2021
Ngô Nguyên Đồng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/12/2022
Nguyễn Thành Trung 0 0,00% 04/12/2022
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0,00% 30/06/2016