Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 28.558.100 95,19% 30/06/2022
Dương Hùng Văn Thành viên HĐQT 50.000 0,17% 30/06/2022
Phạm Văn Hùng Thành viên HĐQT 20.000 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Trần Toàn Chủ tịch HĐQT 5.000 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Văn Bảo 2.000 0,01% 31/12/2020
Hồ Thị Kim Ánh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Tấn Tỉnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Lê Hồng Phong Phó Giám đốc 0 0,00% 04/10/2022
Trịnh Lương Một Kế toán trưởng 0 0,00% 04/10/2022
Ngô Tấn Quảng Phó Giám đốc 0 0,00% 04/10/2022
Hồ Tường Phát Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0,00% 04/10/2022
Phan Thị Thùy Trang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc 0 0,00% 04/10/2022