Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương 182.927.400 60,98% 30/06/2022
Công ty TNHH Phát triển 45.000.000 15,00% 31/12/2021
CTCP Sam Holdings 24.000.000 8,00% 30/06/2022
CTCP Đầu tư U&I 18.000.000 6,00% 30/06/2022
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương 12.000.000 4,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 1.500.000 0,50% 30/06/2022
Đặng Thị Mười 500.000 0,17% 30/06/2022
Lý Ngọc Chi 37.233 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thế Sự 6.700 0,00% 31/12/2019
Đỗ Thị Thanh Thúy 6.100 0,00% 31/12/2019
Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 5.500 0,00% 30/06/2022
Lý Thanh Châu 5.200 0,00% 30/06/2021
Huỳnh Quốc Huy Đại diện công bố thông tin 2.200 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Phượng Kế toán trưởng 2.000 0,00% 30/06/2022
Võ Hồng Khanh 1.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Trường Long Thành viên Ban kiểm soát 700 0,00% 30/06/2022
Ngô Châu Bình 500 0,00% 30/06/2022
Huỳnh Công Phát 0 0,00% 26/09/2022
Phan Ngọc Hanh 0 0,00% 26/09/2022
Hà Văn Thuận Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022