Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Mai Văn Huy Chủ tịch HĐQT 84.110.875 66,65% 30/06/2022
Võ Bích Trâm Thành viên HĐQT 2.812.560 2,23% 30/06/2022
Mai Hữu Phúc Phó Tổng giám đốc 530.800 0,42% 30/06/2022
Mai Văn Thành Tổng giám đốc 56.000 0,04% 30/06/2022
Bùi Văn Ninh Kế toán trưởng 50.500 0,04% 30/06/2022
Đoàn Thanh Tâm Trưởng ban kiếm soát 40.300 0,03% 30/06/2022
Hà Ngọc Thường Thành viên HĐQT 30.500 0,02% 30/06/2022
CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 27.000 0,02% 11/05/2022
Phạm Quốc Nam Phó Tổng giám đốc 20.500 0,02% 30/06/2022
Phan Văn Quang Phó Tổng giám đốc 20.500 0,02% 30/06/2022
Trần Quốc Đời Phó Tổng giám đốc 20.500 0,02% 30/06/2022
Võ Thị Bông Thành viên Ban kiểm soát 10.200 0,01% 30/06/2022
Võ Minh Luân 10.100 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Kim Bằng 5.300 0,00% 30/06/2020
Võ Như Thảo Đại diện công bố thông tin 4.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Thùy 2.740 0,00% 30/06/2022
Lê Đình Nguyên 1.700 0,00% 30/06/2022
Lưu Thị Tuyết Vân Thành viên Ban kiểm soát 1.300 0,00% 30/06/2022
Mai Thành Tựu 500 0,00% 30/06/2022
Mai Văn Chánh 300 0,00% 30/06/2022