Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 10.200.000 51,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hương 41.000 0,21% 25/01/2021
Nguyễn Thị Việt 14.830 0,07% 31/12/2018
Bùi Thức Quý 6.480 0,03% 31/12/2018
Phạm Quốc Trung Phó Giám đốc 5.700 0,03% 31/12/2021
Mai Đình Bảo Phó Giám đốc 5.000 0,03% 31/12/2021
Hoàng Phương Thúy 100 0,00% 30/06/2022
Lê Phong Hiếu 0 0,00% 15/07/2015
Đỗ Quang Hiền 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Bình 0 0,00% 30/04/2011
Đỗ Văn Cường 0 0,00% 10/07/2013
Đỗ Đắc Thọ 0 0,00% 30/04/2011
Hoàng Ngọc Tuyên 0 0,00% 31/12/2014
Tô Xuân Mai 0 0,00% 30/06/2014
Đàm Quang Hưng Kế toán trưởng 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Tri Hòa 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Anh Tuấn 0 0,00% 04/10/2022
Lê Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Đinh Đức Anh 0 0,00% 04/10/2022
Trần Vũ Phượng Giám đốc 0 0,00% 04/10/2022