Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 22.601.540 65,00% 31/12/2021
America LLC 1.656.900 4,77% 15/06/2020
Nguyễn Văn Tùng 164.095 0,47% 30/06/2018
Hồ Sỹ Hùng 56.860 0,16% 31/12/2021
Nguyễn Văn Ngạn Kế toán trưởng 43.838 0,13% 31/12/2021
Đặng Quốc Bảo Chủ tịch HĐQT 9.992 0,03% 31/12/2021
Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát 8.000 0,02% 31/12/2021
Đào Xuân Tuấn Thành viên HĐQT 3.600 0,01% 31/12/2021
Vũ Thị Xuân Mai 3.250 0,01% 19/03/2021
Lê Tiến Thủ Tổng giám đốc 2.410 0,01% 31/12/2021
Bùi Đình Đông 50 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thị Hồng Gấm 0 0,00% 31/12/2012
Vũ Đức Lãm 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Hữu Tiến 0 0,00% 21/04/2014
Nguyễn Khắc Hà 0 0,00% 31/12/2011
Lê Văn Sinh 0 0,00% 03/02/2023
Phạm Đức Trọng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/02/2023
Nguyễn Văn Năm 0 0,00% 05/09/2011
Đào Văn Tân 0 0,00% 19/11/2014
Hà Quốc Thịnh 0 0,00% 19/03/2021