Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư NMVT 10.108.332 44,40% 09/08/2022
CTCP Đại lý Vận tải SAFI 7.935.000 34,86% 09/08/2022
Nguyễn Hoàng Anh Tổng giám đốc 1.455.000 6,39% 09/08/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 1.342.515 5,90% 09/08/2022
Nguyễn Hoàng Dũng Chủ tịch HĐQT 1.234.500 5,42% 09/08/2022
Lê Dung Nhi 719.000 4,56% 23/06/2022
America LLC 504.159 3,34% 29/05/2020
Nguyễn Thanh Tuyền Kế toán trưởng 320.000 1,41% 15/09/2022
Nhữ Đình Thiện Trưởng ban kiếm soát 207.000 1,31% 30/06/2022
Nguyễn Hải Nguyên Thành viên HĐQT 200.000 1,27% 30/06/2022
Đỗ Thị Hồng Loan 200.000 1,27% 30/06/2022
Đặng Trần Phúc Thành viên HĐQT 140.400 0,89% 30/06/2022
Ngô Trung Hiếu 118.840 0,79% 30/06/2020
Huỳnh Quang Thành 10.011 0,07% 30/06/2020
Đoàn Thu Hà 5.000 0,03% 30/06/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 30 0,00% 06/05/2020
Bùi Thị Hạnh 0 0,00% 31/12/2012
Trần Mạnh Hà 0 0,00% 31/12/2015
Hồ Anh Tuấn 0 0,00% 16/04/2012
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 0 0,00% 31/12/2014