Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Sóc Trăng 7.772.935 49,00% 30/06/2022
CTCP HAWACO 6.345.253 40,00% 30/06/2022
CTCP VBIC Việt Nam 1.284.213 8,10% 30/06/2022
Đặng Như Ý 98.100 0,62% 30/06/2022
Ong Phát Tài 10.500 0,07% 30/06/2022
Ong Hải Phước Phó Tổng giám đốc 8.500 0,05% 30/06/2022
Đặng Văn Ngọ Tổng giám đốc 7.900 0,05% 30/06/2022
Trần Anh Hòa Thành viên HĐQT 7.300 0,05% 30/06/2022
Ong Hải Nguyên 2.700 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Minh Triết 2.400 0,02% 09/03/2018
Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng 1.600 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Gỡ 800 0,01% 31/12/2019
Võ Thị Phương Diệu Kế toán trưởng 200 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Thân Hương Lan 0 0,00% 24/09/2022
Đỗ Chí Công 0 0,00% 16/07/2020
Võ Thanh Văn 0 0,00% 24/09/2022
Hoàng Văn Cuông 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Trọng Kiên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022
Liễu Thu Trúc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022