Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Đầu Tư hạ tầng Sotrans 56.625.000 84,39% 30/06/2022
CTCP Kho vận Miền Nam 6.000.000 8,94% 30/06/2022
Tô Hữu Hùng Phó Tổng giám đốc 11.600 0,02% 30/06/2022
Trịnh Văn Quý Kế toán trưởng 1.100 0,00% 30/06/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 100 0,00% 22/06/2020
Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam 0 0,00% 27/11/2018
Lê Bá Thọ 0 0,00% 05/10/2022
Holland Patrick Thomas 0 0,00% 05/10/2022
CTCP Cộng Hưởng 0 0,00% 16/12/2015
Trần Thị Cẩm Tú 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Văn Tuấn 0 0,00% 05/10/2022
Đặng Doãn Kiên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Trọng Phúc 0 0,00% 05/10/2022
De Mecquenem Alexis 0 0,00% 05/10/2022
Trương Quốc Hưng 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Minh Thu 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Nghiêm Xuân Bình 0 0,00% 03/10/2016
CTCP SCI 0 0,00% 31/12/2019
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0,00% 29/04/2016