Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 15.101.376 46,49% 31/12/2022
CTCP Thiết bị điện 8.088.137 24,90% 31/12/2022
Nguyễn Nghiêm Lĩnh 2.320.058 7,14% 14/09/2020
CTCP Chứng khoán VIX 1.107.946 3,41% 08/06/2018
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 1.000.000 3,08% 18/07/2018
Phạm Xuân Thành 140.069 0,43% 16/03/2018
Lê Huy Cần 70.207 0,22% 05/05/2018
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP 68.000 0,21% 31/12/2021
Nguyễn Vũ Cường Tổng giám đốc 21.465 0,07% 31/12/2022
Nguyễn Thị Nhung 8.895 0,03% 31/12/2020
Lê Thị Thùy Anh Đại diện công bố thông tin 8.304 0,03% 31/12/2022
Cao Xuân Hải 3.450 0,01% 31/12/2022
Lê Thị Thúy Vân 1.557 0,00% 31/12/2022
Phạm Ngọc Kha 140 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Khắc Cường Thành viên HĐQT 115 0,00% 31/12/2022
Lê Văn Điểm Thành viên HĐQT 100 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Đức Công 24 0,00% 30/06/2019
Hồ Đức Thanh 0 0,00% 29/03/2018
Trần Hữu Ánh 0 0,00% 31/12/2014
Trần Thị Việt Hà 0 0,00% 22/03/2023