Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Thanh Huyền 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Lương Anh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/12/2022
Bùi Thị Chức 0 0,00% 30/06/2015
Phạm Quang Tuyến 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Thị Bình 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Hồng Tài 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Duy Thanh 0 0,00% 09/12/2022
Đặng Xuân Vượng 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Hiền Hòa 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Văn Huy 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Thị Hải 0 0,00% 09/12/2022
Trần Thế Thành 0 0,00% 09/12/2022
UW Indochina Capital Vietnam Ltd 0 0,00% 26/06/2015